Gå til hovedindhold

Betingelser

Almindelige betingelser for pakkerejser

Betingelserne regulerer aftaleforholdet mellem We Travel ApS (i det følgende We Travel) og kunden, som køber en pakkerejse. Aftalen indgås og gennemføres i overensstemmelse med pakkerejseloven.

1. Aftaleindgåelse

En aftale om køb af en pakkerejse mellem kunden og We Travel  er indgået og bindende for begge parter, når tilbud accepteres af kunden.

We Travel fremsender et skriftligt tilbud til kunden med  almindelige betingelser. Kunden accepterer tilbuddet, inden angiven frist. Indbetaling af depositum betragtes ligeledes som skriftlig accept. Accepterer kunden ikke tilbuddet inden for tidsfristen eller indbetales depositum ikke rettidigt er We Travel ikke bundet af tilbuddet. 

2. Ansvar for korrekte rejsedokumenter

We Travel fremsender relevante rejsedokumenter efter aftale indgåelse. Kunden har pligt til kontrollere og  gennemgå de fremsendte rejsedokumenter. Er oplysningerne (som at navne stemmer overens med navnet i passet) ikke korrekte er kunden forpligtet til straks at reagere overfor We Travel.

3. Depositum og restbetaling

Depositum udgør 30% af rejsens pris, dog mindst kr. 2.500 pr. person. I tilfælde, hvor flyselskabet kræver tidlig eller øjeblikkelig udstedelse af flybilletten og lokale leverandører opkræver fuld betaling ved reservation, kan depositum både være højere, eller det samlede beløb skal betales ved reservation. Eventuel afbestillingsforsikring skal indbetales sammen med depositum senest en uge efter modtagelse af faktura.

Slutbetaling skal være indbetalt senest 60 dage før afrejsedagen, hvis ikke andet er anført. Herefter fremsendes alle relevante dokumenter for gennemførelse af rejsen.  

4. Pris og betaling

We Travel opkræver priser som totalpriser, hvilket vil sige, at det er helhedspriser med alle de komponenter, der er knyttet til den bestilte rejse, samt alle obligatoriske skatter, afgifter, gebyrer/tillæg mv. På destinationerne kan der forekomme opkrævning af lokale gebyrer, skatter og afgifter, som det ikke er muligt at opkræve ved aftalens indgåelse, da disse betalinger er knyttet  direkte til lokale regler.

Misligholder kunden sin del af aftalen omkring betaling, har We Travel ret til at annullere aftalen, og beholde depositum til at dække annullerings og ressource omkostninger.  

5. Afbestillings- og rejseforsikring

We Travel anbefaler på det kraftigste, at kunden er dækket af en rejseforsikring både ved oversøiske rejser og indenfor Europa. Læs mere om afbestillings- og rejseforsikring her.

6.  Pas, visum og vaccinationer

Kunden skal have et pas med minimum seks måneders gyldighed ved rejsens afslutning.  Det er kundens ansvar at sikre eventuelt relevante visa og eventuelt påkrævede vaccinationer. We Travel vil fungere som rådgiver og sparringspartner men det er kundens ansvar at disse forhold er iorden. 

Har kunden ikke dansk pas skal We Travel informeres herom ved reservation. Bemærk at andre regler kan finde anvendelse.

7. Navne på rejsedokumenter

Kunden er 100% ansvarlig for, at navnene, der fremgår af rejsedokumenterne, er identiske med det fulde navn, der fremgår af kundens pas. Kunden skal gøre We Travel opmærksom på dette  i tilbudsfasen og senest ved reservation. Omkostninger til ændring eller løsning af problemet efterfølgende tilfalder kunden. We travel kan ikke holdes ansvarlig herfor.  

8. Rettidigt fremmøde

 Det er kundens ansvar at sikre rettidig fremmøde til afrejse, og at man har overholdt check in formaliteter i henhold til aftalen på den pågældende rejse.

Ligeså at holde sig orienteret omkring eventuelle ændringer af flyrejsetidspunkter. We Travel vil ligeså informere kunden om eventuelle omlægninger så snart de indtræffer.

9. Kundens manglende efterlevelse

Overholder kunden ikke de givne krav til visa, pas eller vaccinationer, korrekt navneangivelse på rejsedokumenterne samt rettidig fremmøde, kan kunden ikke gøre krav gældende mod We Travel eller underleverandører.

10. Overdragelse af pakkerejsen

En pakkerejse er personlig og kan som udgangspunkt ikke overdrages til anden person. Såfremt flybilletter og lokale leverandører tillader det mod gebyr, vil We Travel tilbyde løsningen til kunden.

11. Kundens ændringer af pakkerejsen

Såfremt kunden måtte ønske at foretage ændringer i pakkerejsen, skal  We Travel kontaktes hurtigst muligt. Såfremt det ikke er muligt at foretage ændringer i den bestilte rejse anses det som en annullering af rejsen og en ny bestilling.  Hvis det er muligt for We Travel at ændre pakkerejsen, skal kunden afholde de ekstraudgifter og ændringsgebyrer der er knyttet til rejsen.

12. We Travels ændringer af pakkerejsen

Aflyses pakkerejsen af We Travel, eller kan rejsen ikke gennemføres som aftalt, informeres kunden hurtigst muligt herom, samt oplyses om de konkrete rettigheder. Hvis ændringerne i aftalegrundlaget er væsentlige, eller hvis rejsen aflyses, uden at kunden er skyld i dette forhold, har kunden følgende rettigheder: Kunden tilbydes alternativ løsning efter dialog med We Travel og modtager eventuelt delkompensation, eller mod merbetaling få en anden rejse. Lykkes det ikke at finde en løsning, der er tilstrækkelig sammenlignelig med udgangspunktet, kan kunden hæve aftalen og få tilbagebetalt rejsens samlede pris.

13. Fortrydelsesret og afbestiling

For køb af pakkerejser finder fortrydelsesret ikke anvendelse, jf. forbrugeraftalelovens § 18, stk. 2, nr. 12. Kunden har mulighed for at afbestille pakkerejsen efter følgende regler, medmindre We Travel har angivet andet ved aftalens indgåelse: Ved afbestilling senest 60 dage før afrejsedagen tilbagebetaler We Travel kunden det indbetalte beløb med fradrag af et gebyr svarende til det betalte depositum.  Sker afbestilling senere end 60 dage før afrejsen, har We Travel ret til at tage rejsens samlede pris i afbestillingsgebyr.

I tilfælde at at der udbryder krig eller naturkatastrofer defineret af relevante myndigheder, som udenrigsministeriet og sundhedsmyndigheder, kan pakkerejsen indenfor et tidsrum af 14 dage før afrejse annulleres. Det kræver, at myndighederne decideret fraråder rejse til pågældende destination, og at situationen har ændret sig fra bestillingstidspunkt. Dertil skal en væsentlig del af rejsen finde sted i det område, der frarådes. Ved et sådant tilfælde vil kunden 14 dage før afrejse kunne afbestille sin pakkerejse vederlagsfrit.

14.  Reklamation og mangler

Konstateres en mangel efter rejsens start eller undervejs på rejsemålet, skal kunden straks efter konstateringen reklamere over manglen til We Travel. 

Kunden skal sikre sig, at reklamationen bliver noteret af We Travels medarbejdere og/eller underleverandører på stedet i skriftlig form.

Undlader kunden at foretage en reklamation på stedet når fejlen konstateres, bortfalder  retten til efterfølgende at påberåbe manglen og rette krav mod We Travel, da We Travel ingen mulighed har haft for at udbedre eventuelle mangler. 

15.  Begrænsninger i We Travels erstatningsansvar

Luftfartselskaberne har det direkte ansvar for transportens korrekte gennemførelse efter Warszawa og Montreal konventionerne, EU Forordning 889/2002 og 261/2004 samt Luftfartsloven.

We Travel har en begrænsning i sit ansvar til de gældende beløbsgrænser, der fremgår af Warszawa og Montreal konventionerne (luftbefordring), Athen konventionen og EU forordning 392/2009 (befordring til søs) og COTIF konventionen og EU forordning 1371/2007 (jernbanebefordring).  We Travels erstatningsansvar kan derfor ikke overstige det beløb, som gælder for de transportører, der har det direkte ansvar for befordringen.

Den gældende SDR kurs (XDR) findes på www.nationalbanken.dk

Begrænsningerne på den maksimale erstatning efter Warszawa og Montreal konventionerne er sat til følgende:

 • Ved passagerers død eller tilskadekomst: 113.100 SDR – såfremt luftfartsselskabet kan godtgøre, at det ikke har handlet uagtsomt eller optrådt ukorrekt, eller såfremt hændelsen skyldes tredjemands uagtsomme eller ukorrekte opførsel
 • Ved skader der skyldes forsinkelse af persontransport: 4.694 SDR
 • Ved ødelæggelse, bortkomst, beskadigelse eller forsinkelse af bagage: 1.131 SDR

Begrænsningerne på den maksimale erstatning efter Athen konventionen og EU Forordning 392/2009 er sat til:

 • Ved passagerers død eller tilskadekomst: 250.000 SDR til 400.000 SDR – alt efter tilskadekomstens årsag samt transportørens udviste skyld
 • Ved ødelæggelse, bortkomst eller beskadigelse af håndbagage: 2.250 SDR
 • Ved ødelæggelse, bortkomst eller beskadigelse af køretøjer, herunder bagage i eller på køretøjet: 12.700 SDR – transportøren er kun ansvarlig for skade forvoldt på grund af fejl fra dennes side
 • Ved ødelæggelse, bortkomst eller beskadigelse af anden bagage end håndbagage og køretøjer: 3.375 SDR

Såkaldte ”værdigenstande” erstattes ikke efter regelsættene.

Begrænsningerne på den maksimale erstatning efter COTIF konventionen og EU forordning 1371/2007 er sat til:

 • Ved passagerers død og tilskadekomst: 175.000 SDR
 • Ved tab af eller skade på genstande: 1.400 SDR
 • Ved helt eller delvist tab af et køretøj: 8.000 SDR
 • Ved skade på genstande efterladt i køretøjet: 1.400 SDR – transportøren er kun ansvarlig for skade forvoldt på grund af fejl fra dennes side

16. Reklamationer efter rejsens afslutning

Krav om en erstatning, et forholdsmæssigt afslag i rejsens pris, som konsekvens af mangler, der er blevet reklameret korrekt over, og som We Travel eller dets underleverandører ikke har kunne afhjælpe, skal inden for rimelig tid efter rejsens afslutning fremsættes ovefor We Travel. Sker dette ikke mister kunden retten til at gøre eventuelle krav gældende overfor We Travel. 

17. Værneting og lovvalg

Såfremt der ikke kan opnåes enighed omkring en reklamation til  We Travel, har kunden mulighed for at indbringe  klagen for Pakkerejseankenævnet -  www.pakkerejseankenaevnet.dk.  En afgørelse herfra vil blive efterlevet af We Travel.